Yabancı Sermaye İşlemleri ve Yabancı İşçi Çalıştırma

Türkiye’de yabancı sermayeli şirket kuruluşu için gerekli evraklar ve prosedür nedir?
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile artık Türkiye’de yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş işlemleri de önemli ölçüde serbest bırakıldı ve kolaylaştırıldı. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenler dilerlerse şube açarak, dilerlerse de limited veya anonim şirket kurarak veya doğrudan şahıs firması açarak büyümekte olan bu pazara dahil olabilmekteler. Bu işlemler için istenen evraklar (değişkenlik gösterebilmekle birlikte) kısaca şu sekildedir:
*Dilekçe
*Şirket Ana Sözleşmesi
*Kurucular Beyanı
*Sermayenin ¼’üne bloke konulduğuna dair banka yazısı
*Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumu’na ödendiğine dair makbuz
*Yabancı ortağa ait; şahıs ise noter onaylı pasaport sureti, firma ise apostil şerhi içeren faaliyet belgesi ve sicil özeti.
*Temsil ve ilzama yetkili atanan kişinin imza beyanı
*Şirket kuruluş bildirim formu

Bu işlemlere ilişkin prosedür ise şu şekildedir:

*MERSİS üzerinden ana sözleşme hazırlanması
*Ana sözleşmenin ortaklar tarafından imzalanması ve noter onayı
*Potansiyel vergi numarasının alınması
*Bu numara ile bir banka hesabı açılması ve sermayenin en az ¼’üne bloke konulması
*Yukarıda sayılan evraklarla birlikte Ticaret Sicil başvurusu
*Vergi Dairesi ve SGK bildirimleri
*Kuruluşta ve yıllık olarak Mayıs ayında Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim

Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artırımı, hisse devri, adres değişikliği, ünvan değişikliği, tasfiye, birleşme ve devir işlemleri için gerekli prosedür nedir?

Türkiye’de ticaret sicil kaydı bulunan yabancı sermayeli şirketlerde yukarıda sayılan işlemlerin yapılabilmesi için:
*Dilekçe
*Yapılacak işleme ilişkin genel kurul veya müdürler kurulu kararı
*Şirket yetkilisi adına alınmış e-imza ile giriş yapılarak MERSİS üzerinden değişiklik başvurusu
gereklidir. Bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, yabancı ortaklar için İngilizce veya başka dillerdeki kararların doğru ve dikkatli bir şekilde hazırlanması ve burada yeminli tercüme ettirilerek noterden onaylatılmasıdır. Yapılacak işlemin türüne göre yukarıda sayılan evraklar çeşitlilik gösterebilir.

Yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu kurması için gerekli evraklar ve prosedür nedir?

Yabancı şirketlerin Türkiye’de açacakları irtibat büroları için başvurulması gereken merci Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’dür. Ticari herhangi bir faaliyette bulunmamak kaydıyla her firma Türkiye’de irtibat bürosu açabilir. Bunun için gerekli evraklar şu şekildedir:
*Başvuru formu
*Yürütülecek işlemlerin kapsamını anlatan ve ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname
*Yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge
*Apostil şerhi içeren ve şirkete ait tasdik edilmiş faaliyet belgesi
*Yabancı şirket hakkında hazırlanmış faaliyet raporu veya bilanço ve gelir tablosu
*İrtibat bürosu yetkilisine verilecek yetki belgesi
*Kuruluş işlemlerini yürütecek kişilere verilecek yetki belgesi
Yukarıda sayılan evraklarla Ekonomi Bakanlığı’na başvurulması durumunda faaliyet konusuna bağlı olarak 5 veya 10 yıllık izinler alınabilmektedir. Bu sürelerin sonunda dilenirse uzatım işlemleri için de başvuruda bulunulmalıdır. Herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacak dahi olsa işçi çalıştırılması veya gerçek kişilerden ofis kiralanması durumunda muhtasar beyanname mükellefiyeti doğacağı için irtibat bürolarının Vergi Dairesi kaydı da yapılmalıdır.

Yabancı işçi çalıştırmak için gerekli evraklar, şartlar ve prosedür nedir?

İster yerli, ister yabancı sermayeli olsun yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmalar bu kişi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak çalışma izni almalıdır. Bunun için gerekli olan ön şartlar şöyledir:
*Yabancı işçi çalıştırılacak işyerinde 1 adet yabancı işçiye karşılık 5 adet Türk işçi çalıştırılmalıdır
*Firmanın ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olmalı veya ihracat yapıyor ise son yıl ihracat tutarı en az 250.000 USD olmalı veya yıllık cirosu en az 800.000 TL olmalıdır
*Yabancı işçinin alacağı maaş yapacağı işe göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tutarlardan az olmamalıdır

Bu şartları yerine getiren firmalardan ve yabancı işçiden istenecek evraklar ise şöyledir:

*Yabancı işçi başvuru formu
*Vesikalık fotoğraf
*Noter onaylı pasaport sureti
*Noter onaylı diploma veya mezuniyet belgesi
*Türkiye içi başvurularda 6 ay geçerli ikamet tezkeresi
*Firma adına çalışma izin başvuru dilekçesi
*Son yıla ait Vergi Dairesi veya YMM onaylı bilanço ve gelir tablosu
*En son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
Adına başvuru yapılan işçinin yapacağı mesleğe göre yukarıdaki belgeler değişkenlik gösterebilmektedir. Bu başvurular öncelikle internet ortamında Bakanlık’a yapılmakta, daha sonra ise belge asıllarını teslim etmek suretiyle gerçekleşmekte, genellikle 15-20 günlük bir süre sonucunda izin çıkartilabilmektedir. İzinler çoğunlukla 1 yıllık olup, süre sonunda uzatım için tekrar benzer işlemlerin yapılması gerekmektedir. 2014 Nisan ayından itibaren alınan çalışma izinleri aynı zamanda oturma izni yerine de geçmektedir. İzin için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne yıllık olarak belirlenen tutarlarda harç yatırılması gerekmektedir. Çalışma izinini müteakip yabancı çalışanın sigortalı giriş kaydının yapılması zorunludur.

 

Oturma İzni almak için gerekli evraklar ve prosedür nedir?

Çalışma amaçlı olmayan oturma izinleri için başvurulacak merci İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’dir. Aşağıdaki evraklar ile başvurulması durumunda 1 yıla kadar izin alınabilmektedir. Bu izinler turistik amaçlı olabileceği gibi, Türkiye’de çalışma izni bulunan yabancıların birinci dereceden akrabaları için de olabilir. Başvurularda oturma izni talep eden şahsın bulunması zorunludur.
*Vesikalık fotoğraf
*Pasaport aslı ve fotokopisi
*Yabancı şahsın konakladığı yere göre otel rezervasyon belgesi, kira kontratı veya yanında kaldığı T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi
*İkamet beyanname formu
*Genel sağlık sigortası
*Gelir belgesi
Oturma izni yukarıdaki evraklarla başvuru yapıldıktan sonra 90 gün içerisinde beyan edilen ikametgaha posta yoluyla gönderilir.

Yabancı sermaye işlemleri ve yabancı işçi çalıştırma ilgili diğer tüm sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.