Türkiye’de Vergilendirme ve Teşvikler

Kurumlar vergisi oranı kaçtır?

Kurumlar Vergisinde şu an yürürlükte bulunan kanuna göre % 20’dir.

Gelir Vergisi Oranı kaçtır?

Gelir Vergisi artan oranlı tarifeye göre belirlenir. Bu tarife Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesine göre her yıl yeniden tespit edilir.

Ticari kazanç nedir? Ticari kazançtan indirilecek giderler nelerdir?

Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden elde edilen kazançlar Ticari Kazanç olarak nitelendirilir. Ticari kazancın elde edilmesi için yapılması gerekli giderler indirim olarak yazılarak safi kazanca ulaşılır.

Zirai kazanç nedir? İstisnalar nelerdir?

Zirai faaliyetlerden elde edilen kazanç Zirai Kazançtır. Zirai kazancın vergilemesinde sahip olunan işletmenin büyüklüğü ve tarım araçlarının cinsi önem kazanmaktadır. Sahip olunan araçlar ve işletmenin büyüklüğü belirli bir miktarın altında ise zirai kazançlar, hasılatlar üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir.

Serbest Meslek Kazancı nedir? Serbest meslek kazancından indirilebilecek giderler nelerdir?

Serbest meslek faaliyeti sermayeden çok şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Bu faaliyetlerden elde edilen kazanç da serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek kazancının elde edilmesi için yapılan giderler kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Menkul Sermaye İradı nedir? Nasıl vergilendirilir?

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Yıllar itibariyle belirlenen miktarı geçen menkul sermaye iratları beyanname ile beyan edilerek vergisi ödenmek zorundadır.

Gayrimenkul Sermaye İradı nedir? Nasıl vergilendirilir?

Taşınmaz mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen kazanca Gayrimenkul Sermaye İradı denir. Kiralanan taşınmazın cinsine, kiralayana ve kiraya verene göre değişen rejimlerde vergiye tabidir. Her yıl Mart ayında verilecek beyanname ile beyan edilmek ve vergisi ödenmek zorundadır.

Diğer gelirler nelerdir?

Ticari, Zirai, Mesleki (Serbest Meslek Kazancı) Menkul Sermaye İradı ve Gayrimenkul Sermaye iradı dışında elde edilen gelirler diğer gelirler (arizi kazançlar) olarak değerlendirilir. Türüne göre belirlenerek, vergiye tabi tutulur.

Katma Değer Vergisi oranı kaçtır?

Katma Değer Vergisinde genel oran % 18 olup, diğer oranlar % 8 ve % 1’dir. Hangi mal ve hizmetlere hangi oranların uygulanacağına dair ilgili BKK’na bakınız.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her aracın cinsine, yaşına ve motor silindir hacmine göre belirlenen ve her yıl iki taksitte ödenen bir vergidir. Bu kriterlere göre belirlenen vergiler her yıl yeniden tespit edilir.

Damga vergisi nedir? Damga vergisi oranları nelerdir?

Kanunla belirlenen kağıtlar üzerinden nisbi ve maktu olarak alınan bir vergidir. Oranlar Damga Vergisi Kanunu’na ekli liste ile belirlenir. Bu liste her yıl yeniden tespit edilir.

Özel Tüketim Vergisi nedir? Oranları nelerdir?

Belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Dört farklı tarifede, bütün mal ve ürünlerin G.İ.T.P. Numarasına göre ayrı ayrı belirlenmiştir.

Veraset ve İntikal Vergisi nedir? Kimler bu verginin mükellefidir?

Bu vergi temel olarak ikiye ayrılır. Birincisi veraset yolu ile edinilen para mal ve haklar ile ikincisi ivazsız intikal (bedelsiz edinim) yoluyla edinilen para mal ve haklardır. Her iki duruma göre edinilen para mal ve haklar farklı tarifeler üzerinden vergilendirilirler. Yine her iki vergi türü için de farklı istisna miktarları vardır.

Teknokentlerde bulunan şirketler için vergi muafiyetleri ve destekler nelerdir?

4691 sayılı kanun ile bölgede faaliyette bulunan şirketlere ve çalışanlarına, kurumlar vergisi, gelir ve damga vergisi ve Katma Değer Vergileri açısından çeşitli muafiyetler tanınmıştır. Bu hususta büromuzca hazırlanan pek çok makale bulunmaktadır. Konular örneklerle açıklanmıştır.
Kurumlar Vergisinde pek çok indirim ve istisna vardır. Bunlardan bazıları; İştirak Kazancı İstisnası, Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası, Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası, Yurtdışındaki İnşaat Onarım, Montaj ve Teknik İşlerden Elde Edilen Kazançlarda İstisna, Kooperatiflerde Risturn İstisnalarıdır.

Vergilendirme ve teşviklerle ilgili diğer tüm sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.