TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

Ülkemizde 01 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe giren 1 SERİ NO’LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ile bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacı taşımaktadır. Bu amaç büromuzun genel işleyişinin temeli ve felsefesi olmuştur. Sistem kapsamında tutulan defterler ve mali tablolar Türkçe-İngilizce olarak hazırlanabilmektedir.

 

ULUSLARARASI RAPORLAMA

Artık ticari işlemlerin birbirine komşu ülkeler arasında yapıldığı dönemlerin çok gerisindeyiz. Uluslararası büyümenin getirdiği yenilik ve teknoloji ile bütün dünya üzerinde istenilen ülkeye istenilen pazara yatırımcılar ve iş sahipleri ulaşılabilmekte, iletişim kurulabilmektedir. Yerli ve Yabancı sermayeli şirketlerin ihtiyacı olan her türlü raporlama işlemlerinin hazırlanması ve ilgililere sunulması işlemleri, genel kabul edilmiş raporlama standartları (TFRS) kullanılarak Türkçe ve İngilizce hazırlanabilmektedir.

 

TÜRK TİCARET KANUNU

Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Yerli ve Yabancı yatırımcıların istekleri kanun kapsamında değerlendirilmekte ve kişilerin ihtiyaçları ve ekonomik beklentileri göz önüne alınarak en uygun rota konusunda uzman ekibimizle fikir ve işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Değişen Dünya dengelerine adaptasyon ve uluslararası belirlenen standartları kabul eden Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde her türlü raporlama bünyemizde yapılabilmektedir. Yerli ve Yabancı her türlü şirket kuruluşları, yetki işlemleri, atamalar, görev taksimi, sermaye artırımı, karın sermayeye ilavesi, enflasyon düzeltme olumlu farklarının sermayeye ilaveleri işlemleri, şirketlerin nevi değişikliği, devir ve birleşme işlemleri en kısa sürede tamamlanabilmektedir.

 

VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER

VERGİ USUL KANUNU

İşe başlama-bırakma, adres nakli, faaliyet bildirimleri, değişikliklerin bildirilmesi, Vergi Ziya-ı Vergi Cezası konularında temsil ile uzlaşma komisyonlarında bulunma, inceleme ve sonuç takibi.

 

GELİR VERGİSİ KANUNU

Ticari Kazanç, Menkul – Gayri Menkul Sermaye İradı, Vergi Kesintileri, Asgari Geçim İndirim Bordrolarının hazırlanması işlemleri. Kanun kapsamında yer alan mükellefiyet çeşitlerine göre gerekli defter ve belge tutma işlemleri.

 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Dar ve Tam Mükellef Tüzel Kişilerin defterlerinin tutulması, Kâr ve Zarar tespitlerinin yapılması, Vergilerin hesaplanması, nakden ve mahsuben iade işlemlerinin yapılması, Tasfiye Başlangıç ve Bitiş işlemlerinin takibi, inceleme ve raporlamaların yapılması Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve eklerinin hazırlanması işlemlerinin yapılması.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Katma Değer beyannamelerinin hazırlanması, Kısmi İstisna, Tam İstisna ve KDV Tevkifatı kapsamında nakden ve mahsuben iade takip hizmetlerinin yürütülmesi işlemleri.

 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

İşyeri Bildirgelerinin doldurulması, işçi işe giriş – çıkış bildirimlerinin hazırlanması ve eksik günlerinin bildirilmesi. İhaleli işler kapsamında işçilik hesabı ve teminat çözümü takip işlemlerinin yürütülmesi. İnceleme ve rapor hazırlanması için gerekli hazırlıkların ve takibin yapılması işlemleri.

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU

İşverenlerin ve Çalışanlarının gerekli bildirimlerinin, bordrolarının, tazminatlarının, diğer hak ve yükümlülüklerinin takibi hizmetlerinin yürütülmesi. İş Müfettişleri tarafından yapılan inceleme ve raporlama işlemleri için hazırlıkların ve takibinin yapılması.

 

GENEL KURULLAR

Kooperatif, Limited ve Anonim Şirketlerin Olağan/Olağanüstü Genel Kurullarının düzenlenmesi için gerekli hazırlıkların yapılması

 

VERGİ MAHKEMESİ VE VERGİ HUKUKU ÇÖZÜMLERİ

İdare ile mükellef arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlık ve çözümler için açılan vergi davalarının takibi, çözümü ve sonuçlandırılması işlemleri,

 

YURTDIŞI İRTİBAT BÜROSU

Türkiye’de yerleşik olmayan ve Ticari faaliyette bulunmama şartı taşıyan yabancı firmaların T.C. Ekonomi Bakanlığı müracaatları, Ticaret Sicil tescil ve ilan hizmetleri ve Vergi Dairesi kayıt işlemleri,

 

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA

Yurt içinde çalıştırılacak işçiler için gerekli izinlerin alınması için müracaatların ve evrakların hazırlanması, takibinin yapılması işlemleri. Bu kişilerin gerekli yerlere bildirimleri. Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında müracaatlarının yapılması, primlerinin hesaplanması ve bildirilmesi işlemleri ile bordro ve diğer özlük haklarının hazırlanması işlemleri

 

YABANCI OTURMA İZİN BELGELERİ

Yabancı şirketlerin Yabancı ortakları ve temsilcileri için gerekli olan oturma izin belgelerinin müracaatı, takibi ve ilgili yerlere bildirimi işlemleri.